Doorgaan naar de website
OCLC Support

Besluit GII Stuurgroep en FOBID bestuur

Voorgenomen besluit Stuurgroep GII aangaande Eindrapportage Project SLIM 3.0
- en vastgesteld op de vergadering van de GII Stuurgroep op 19 februari 2013 -

Op basis van de rapportage neemt de Stuurgroep de volgende besluiten.

 1. Ten aanzien van de MARC21-uitwisselingstabel:
  1. De Stuurgroep steunt het voorstel om binnen de Nederlandse catalogiseerpraktijk afspraken te maken over gestandaardiseerde invulling van velden daar waar het formaat keuzes laat, waarbij aangesloten wordt bij de internationale praktijk. De Stuurgroep vraagt de projectleider de voorgestelde MARC21 uitwisselingstabel te bespreken in de GII Advieswerkgroep en OHB alvorens de tabel vast te stellen.
  2. De Stuurgroep vraagt de projectleider het voorgestelde implementatieplan voor MARC21 als uitwisselingsformaat, te bespreken in de gremia GII Advieswerkgroep en OHB.
  3. De Stuurgroep stemt in met het voorstel de tabel te laten beheren door OCLC en vraagt OCLC het benodigde initiatief te nemen.
 2. Ten aanzien van RDA:

  De Stuurgroep accepteert de opgeleverde documenten als resultaat van de opdracht. Zij ondersteunt in grote lijn de voorstellen voor implementatie binnen de UKB-bibliotheken en de openbare bibliotheken. Zij gaat er hierbij vanuit het FOBID-bestuur haar eerder genomen besluit aangaande invoering van RDA binnen heel Nederland zal bekrachtigen. De Stuurgroep neemt de volgende besluiten aangaande de deelonderwerpen.
   
  1. De Stuurgroep ondersteunt het voorstel de Glossary in het Nederlands te vertalen. Zij vraagt de projectleider een beknopt projectplan plus begroting in te dienen zodat de Stuurgroep de Stichting Pica daarna kan vragen om financiering.
  2. De Stuurgroep ondersteunt de opname van voorgestelde werkprocessen in de RDA Toolkit
  3. De Stuurgroep ziet het belang van het instellen van een Helpdesk RDA en RDA Commissie die rapporteert aan het FOBID bestuur, voor beperkte tijd (bijvoorbeeld 3 jaar) en vraagt de projectleider een verkenning te ondernemen naar mogelijkheden voor onderbrenging en financiering bij de Stichting Pica. De Stuurgroep stelt tevens voor na installeren van de Helpdesk RDA en de ondersteunende commissie de FCO formeel op te heffen. De projectleider wordt gevraagd een voorstel te doen voor de organisatie van de succesvolle jaarlijkse Studiedag (die tot nu toe door de FCO werd georganiseerd).
  4. De Stuurgroep stemt in met de opzet van de benodigde cursussen en vraagt de projectleider met de potentiële leveranciers te bespreken over de uitvoering.
  5. De Stuurgroep stelt de voorgestelde standpunten vast ten aanzien van de taal waarin gecatalogiseerd wordt.
  6. De Stuurgroep stelt het advies vast ten aanzien van het maken van Work-records en vraagt de projectleider deze problematiek verder uit te werken in overleg met de KB en OCLC Leiden.
  7. De Stuurgroep vraagt de projectleider het uitgangspunt voor de Nederlandse catalogiseerpraktijk ten aanzien van gebruik van opties en alternatieven binnen RDA te bespreken in de gremia Advieswerkgroep en OHB.

De Stuurgroep vraagt de projectleider een implementatieplan te maken voor de invoering van RDA voor de UKB-bibliotheken en de openbare bibliotheken in Nederland.